PRIVĀTUMA POLITIKA


EZĪŠI RADA PRIVĀTUMA POLITIKA

Pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA EZĪŠI RADA (turpmāk – EZĪŠI RADA), vienotās reģistrācijas Nr. 50203268571, juridiskā adrese Akmeņkaļu iela 11, Alejas, Ķekavas nov., LV-2111.
2. EZĪŠI RADA kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: [email protected], tālr. 20210124.

 Privātuma politikas piemērošanas sfēra

3. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu, tai skaitā vārds, uzvārds, tālr. nr, e-pasta adrese.
4. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem) un EZĪŠI RADA darbiniekiem;
 • EZĪŠI RADA mājaslapas apmeklētājiem.

5. EZĪŠI RADA rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
6. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē klients sniedz personas datus (EZĪŠI RADA mājaslapā, e-pastā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 Personas datu apstrādes nolūki

7. EZĪŠI RADA apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • klienta identificēšanai;
 • klientu apkalpošanai;
 • saziņai ar klientu par pasūtījumu izpildi;
 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
 • saziņai ar līgumā norādīto kontaktpersonu par līguma izpildi;
 • pasūtījumu piegādei;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • parādu atgūšanai un piedziņai;
 • pakalpojumu izmantošanas veicināšanai;
 • pakalpojumu reklamēšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
 • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai;
 • norēķinu administrēšanai;
 • klientu aptauju veikšanai;
 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

8. EZĪŠI RADA apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi, sazinoties ar līgumā norādītajām kontaktpersonām;
 • pasūtījumu izpildei un komunikācijai ar klientu;
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās inetresēs – lai realizētu no EZĪŠI RADA un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai no likuma izrietošas EZĪŠI RADA likumīgās intereses.

9. EZĪŠI RADA likumiskās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • sniegt reklāmas un grafiskā dizaina pakalpojumus;
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pasūtījumu izpildi, piezīmes par to izpildi, tai skaitā, kas veikti izmantojot e-pastu, EZĪŠI RADA interneta mājaslapās. Klienta e-pasti tiek glabāti 8 mēnešus;
 • analizēt EZĪŠI RADA mājaslapu, interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • veikt darbības klientu noturēšanai un piesaistīšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

Personas datu apstrāde un aizsardzība

10. EZĪŠI RADA apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un EZĪŠI RADA saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot tādus drošības pasākumus kā ugunsmūri un ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas.

Personas datu saņēmēju kategorijas

11. EZĪŠI RADA neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu pakalpojuma vai līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, piegādi) saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

Personas datu glabāšanas ilgums

12. EZĪŠI RADA glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums un nav mainījusies līgumā norādītā kontaktpersona;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā EZĪŠI RADA vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

13. Pēc tam, kad 12. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

14. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
15. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu elektroniskā pasta veidā, rakstot uz [email protected].
16. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, EZĪŠI RADA izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
17. EZĪŠI RADA atbildi Klientam nosūta elektroniski uz viņa norādīto e-pasta adresi.
18. EZĪŠI RADA nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt Klientam

19. Aizpildot un iesniedzot Līguma noslēgšanas pieteikuma formu EZĪŠI RADA mājaslapā, aizpildot Līguma noslēgšanas pieteikuma formu, pasūtījuma pieteikšanas formu un aizpildot sadarbības vai klienta kartes pieteikuma formu papīra formātā EZĪŠI RADA kopētavās, Klients piekrīt savu datu apstrādei, kas nepieciešami saziņai ar Klientu par sadarbības iespējām un/vai pasūtījuma izpildes gaitu.
20. Veicot pasūtījumu elektroniski (e-pasts), Klients piekrīt savu datu apstrādei, kas nepieciešami, lai sazinātos ar klientu par pasūtījumu izpildi.
21. Dati, kas var tikt apstrādāti – vārds, uzvārds, tālr.nr., e-pasta adrese, piegādes adrese, ja tāda nepieciešama.
22. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
23. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu.

24. EZĪŠI RADA veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi piegādēm).

Komerciāli paziņojumi

25. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par EZĪŠI RADA un/vai trešo pušu pakalpojumiem EZĪŠI RADA veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
26. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas, nosūtot e-pastu uz adresi [email protected].
27. EZĪŠI RADA pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz 72 h.

Citi noteikumi

28. EZĪŠI RADA ir tiesības veikt papildinājumus vai grozījumus Privātuma politikā ievietojot tos EZĪŠI RADA mājaslapā.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.